U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - V - Voorlichting, instructie en...

Print deze pagina


Voorlichting, instructie en toezicht Lawaai


Bij de toepassing van veel van de beschreven maatregelen voor reductie van lawaai is de medewerking van werknemers vereist. Een probleem is dat werknemers maatregelen als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral bij kortdurende hoge geluidblootstelling tijdens het uitvoeren van bewerkingen niet nemen. Ook vereiste geluidwerende maatregelen zoals het sluiten van deuren en kappen van de omkasting tijdens het machinaal bewerken van hout worden niet uitgevoerd. Men is zich vaak niet bewust van de effecten van kortdurende hoge blootstelling aan lawaai.
Men realiseert zich onvoldoende wat de consequenties van regelmatige hoge blootstelling kunnen zijn. Voor een goede toepassing van genoemde maatregelen is het daarom allereerst van belang te werken aan bewustmaking van de werknemer door het geven van voorlichting over de risico’s, het geven van instructies waarin wordt aangegeven hoe door werknemers bij houtbewerking en –verwerking gehandeld moet worden ter beperking van blootstelling aan geluid en tot slot het houden van toezicht door leidinggevenden


Voorlichting
Voorlichting kan door bedrijven zelf gegeven worden aan de hand van verschenen voorlichtingsmateriaal over de risico’s van blootstelling aan schadelijk geluid, maar kan ook verzorgd worden door adviseurs uit arbodiensten of adviesbureaus. Uit de praktijk blijkt dat het geven van voorlichting niet een éénmalige activiteit moet zijn, maar met enige regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) herhaald dient te worden.

Voorbeelden van voorlichting- en informatiemateriaal waarvan gebruik gemaakt kan worden zijn:
  • Arbo-informatieblad AI-4 (Lawaai op de arbeidsplaats) van het Ministerie van SZW
  • Arbokennisnet


Werkinstructies
De volgende stap is het opstellen van werkinstructies. Hiervoor zijn een aantal algemene instructies te geven die in praktisch alle werksituaties zijn toe te passen. Deze instructies voor terugdringing van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus zijn onderstaand weergegeven. Daarnaast kan het nodig zijn voor specifieke bewerkingen nadere instructies op te stellen. Geadviseerd wordt om werknemers te betrekken bij het uitzoeken van de meest optimale werkwijze ter beperking van geluidblootstelling. Dit heeft twee voordelen. Allereerst zijn het de werknemers die de bewerkingen uitvoeren en dus het meest zicht hebben op de mogelijkheden om de blootstelling aan geluid zoveel mogelijk te beperken. Op de tweede plaats zullen werknemers meer gemotiveerd zijn om door henzelf uitgezochte werkmethoden te gebruiken dan werkmethoden die “van bovenaf “ worden opgelegd.

Werkinstructies zullen door werknemers beter worden nageleefd als ze de zin ervan inzien en als ze in de gelegenheid worden gesteld ze toe te passen. Dit laatste heeft betrekking op de middelen en de tijd. Gehoorbescherming met een hoog draagcomfort zal sneller gebruikt worden dan middelen met een lager gebruiksgemak of draagcomfort. Continu werken met krappe planningen, hoge werkdruk, veel overwerk zijn niet bevorderlijk voor consequente toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen en voorzieningen in de overdracht van het lawaai zoals het gesloten houden van omkastingen tijdens het bewerken.

Algemene instructies voor werknemers:
  • Zorg ervoor dat tijdens bewerking omkastingen, kappen, cabines, panelen, etc. altijd gesloten zijn.
  • Draag altijd gehoorbescherming in die situaties en bij die bewerkingen waarvoor dat wordt aangegeven.
  • Meld onmiddellijk defecten, beschadigingen of slijtage.


Toezicht
Is aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan is er nog één belangrijk ander aspect en dat is het houden van toezicht. Ondanks goede voorlichting, instructie, middelen en beschikbare tijd is het van belang dat een werkgever zijn medewerkers continu motiveert de afgesproken instructies na te leven. Het houden van toezicht is een onmisbaar onderdeel voor het welslagen bij de invoering van organisatorische maatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ter beperking van blootstelling aan lawaai.
Het houden van toezicht door leidinggevenden houdt overigens ook in dat deze het goede voorbeeld dienen te geven.
 
 
 

< terug naar vorige pagina