U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en regel... - Lawaai - Arbobesluit

Print deze pagina


Het Arbobesluit over Lawaai


In het Hoofdstuk 6 van het Arbobesluit (Fysische factoren) zijn bepalingen opgenomen over lawaai en lawaaibestrijding. De volgende artikelen zijn hierbij ondermeer van belang:

Definities
De definities voor lawaai (piekgeluidsdruk, dagelijkse en wekelijkse blootstelling) zijn geregeld in artikel 6.6: Definities ( Artikel 6.6 ).

Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
In de arbowetgeving geldt een algemene plicht om de risico’s te beoordelen, maar voor sommige onderdelen bestaat er een aanvullende verplichting tot het uitvoeren van metingen en beoordelingen, die vervolgens in de risico-inventarisatie moeten worden opgenomen. Dat is ook het geval met geluid. De metingen moeten periodiek en door deskundigen worden uitgevoerd. Er zijn voorschriften voor de manier waarop geluid gemeten moet worden en met welke omstandigheden daarbij rekening moet worden gehouden. E.e.a. is geregeld in art. 6.7: Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten ( Artikel 6.7 ).

Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Om blootstelling aan lawaai te voorkomen of te beperken moeten maatregelen worden genomen volgens de arbeidshygiënische strategie. allereerst moeten die maatregelen erop zijn gericht het lawaai aan de bron weg te nemen of te beperken. Als dat niet lukt, moeten werknemers worden afgeschermd van het lawaai en als ook dat niet mogelijk is kunnen passende beschermingsmiddelen worden verstrekt ( Artikel 6.8 ).

Weekgemiddelde
Als de blootstelling aan lawaai sterk wisselt zodat naleving van het bepaalde in artikel 6.8 bezwaarlijk is, wordt het daggemiddelde van de blootstelling vervangen door een weekgemiddelde, dat niet hoger mag zijn dan 87 dB(A) ( Artikel 6.9 ).

Audiometrisch onderzoek en gehoorbeschadiging
Als het risico op gehoorschade blijkt te bestaan moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen een gehooronderzoek te ondergaan. Indien daarbij een gehoorbeschadiging wordt vastgesteld, moet worden onderzocht of deze het gevolg is van het werk. Is dat het geval dan moet voorkomen worden dat de aandoening verergert ( Artikel 6.10, Artikel 6.10a ).

Voorlichting en onderricht
Voor de werkgever geldt een algemene verplicht tot het geven van voorlichting en onderricht over de risico’s van het werk. Indien sprake is van mogelijke blootstelling aan lawaai, moet daarbij nog bijzondere voorlichting en onderricht worden gegeven over de risico’s van lawaai en de maatregelen om die te voorkomen ( Artikel 6.11 ).


 
 
 

< terug naar vorige pagina