U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en regelgeving - Werkdruk

Print deze pagina


Werkdruk in wet- en regelgeving


In de wet staan regels over het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk. Deze bepalingen staan in de Arbowet zelf en in het Arbobesluit. Bovendien zijn er beperkingen gesteld aan de werktijden in de Arbeidstijdenwet. Ook de CAO Timmerindustrie bevat afspraken over werktijden. Waarom psychosociale arbeidsbelasting in de Arbowet staat kunt u lezen in de toelichting.


Wat staat er in de wettelijke regelingen en normen over Werkdruk?

De Arbeidstijdenwet
Het Arbobesluit
De Arbowet
De CAO voor de Timmerindustrie


Samenvatting
De werkgever is verplicht een beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of zo veel mogelijk beperkt. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt begrepen: discriminatie (inclusief seksuele intimidatie), agressie en geweld, pesten en werkdruk (voor zover die stress teweeg kunnen brengen bij werknemers).

Onder stress wordt vervolgens verstaan: een toestand die lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft die door de werknemer als negatief worden ervaren. Aan de ene kant werkt deze bepaling dus beperkend ten opzichte van de omschrijving van psychosociale arbeidsbelasting omdat daarvan pas sprake kan zijn indien deze leidt tot stress bij de werknemer. Aan de andere kant heeft zij een sterk subjectieve inslag omdat het erom gaat of de individuele werknemer de toestand waarin hij geraakt door discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of werkdruk als negatief ervaart.

Kennelijk heeft de wetgever niet zozeer het oog op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting in individuele gevallen, maar wordt de werkgever verplicht een beleid te voeren dat deze belasting zo veel mogelijk voorkomt. Daartoe moet hij eerst onderzoeken of blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting mogelijk is in zijn bedrijf. Dat doet hij door middel van zijn risico-inventarisatie. Indien hij vaststelt dat het risico inderdaad aanwezig is moet hij maatregelen nemen en deze opnemen in het Plan van Aanpak dat onderdeel uitmaakt van die risico-inventarisatie. Ten slotte moet hij de betreffende werknemers informeren over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en over de maatregelen die zijn getroffen om dat te voorkomen.


 
 
 

< terug naar vorige pagina